Yoshimoto Nara_1

Yoshitomo Nara, Grinning Little Bunny