Yoshimoto Nara_2

Yoshitomo Nara, Sheep from Your Dream